Værdier, mission og vision

ISH STX er etableret for at sikre, at flest mulig unge får en gymnasial uddannelse med henblik på videregående uddannelse. Vi udbyder en 3-årig STX og lægger stor vægt på faglighed, studieforberedelse og almendannelse.  

Vision

Vi vil arbejde for at give unge mennesker de bedste faglige, sociale og studieforberedende kompetencer til at balancere videre uddannelse, karriere og liv. Vi vil arbejde for at skabe forståelse for valg, forfølgelse eller afsøgning af egne interesser gennem forløb og overgange i uddannelsessystemet ved hjælp af viden om dem selv, fag, uddannelse, arbejdsmarked og samfund. Sideløbende med dette fokus vil vi sikre, at trivslen er i højsædet, da trivsel er et bærende element for udvikling af sociale, faglige og studiemæssige kompetencer.

Værdier

Høj faglighed og inklusion
Det er individuelt, hvad hver elev kan. Og skolen er heldigvis ikke større. end at vi kan lære hver elev at kende og på det grundlag vejlede eleverne individuelt med henblik på at udvikle deres studiekompetencer. Vi ved, at det er afgørende at kende hver elevs individuelle behov. Det kalder vi at møde hver elev, hvor han/hun er. Derfor har vi skabt en skole, der er en god ungdomsuddannelse, som giver alle adgang til kompetencegivende videregående uddannelser. Mens målet er uddannelse, er midlerne høj faglighed, inklusion og engagement blandt lærere og elever.

For at støtte det lægger vi vægt på, at man altid skal føle sig inkluderet på ISH STX, og vi holder hævd om en god og varm omgangstone. Det er nemlig afgørende for, hvor godt man lærer, om man føler sig tilpas i skolen.

Stærkt fællesskab og elevdemokrati
Det er afgørende for, hvor godt man lærer, om man er tilpas i skolen, og derfor vægter vi trivsel højt. Trivsel er forudsætningen for gode fællesskaber, og gode fællesskaber skaber læring. Derfor anser vi elevinddragelse for at være central. Elevrådet har været aktiv i udarbejdelsen af skolens trivselspolitik, som skal sikre, at hver enkelt elev engagerer sig og indgår i et fællesskab. Derfor understøttes elevrådets arbejde i et tæt samarbejde med ledelsen ved afholdelse af møder med formandskabet og med hele elevrådet. Hvert år organiserer elevrådet en årlig temadag på tværs af årgange med henblik på at fremme trivslen på skolen. Elevrådet tages også med på råd i en fælles drøftelse om at skabe en sammenhængende skoledag og skolens udvikling generelt.  

Tæt lærer-elev relation og eleven-i-centrum kultur
En god relation mellem lærer og elever er vigtig for et godt læringsmiljø. Lærernes relationskompetence i denne forbindelse står helt centralt, dvs. lærerens kompetence til at skabe positive og konstruktive relationer til enhver elev og en klasse som helhed. Derfor tilstræbes det, at relationen til eleverne understøttes ved at skabe en skolekultur gennem organisering og ressourcer med fokus på kollegialt samarbejde, formativ feedback, faglige samtaler, og varierede undervisningsformer.

Flad ledelsesstruktur og samarbejde
På ISH STX har vi en flad ledelsesstruktur. Det betyder, at det ofte er lærerne i samarbejde med ledelsen, der er med i beslutningsprocesser omkring skolens udvikling. Dette giver lærerne en følelse af sikkerhed tryghed, når de deler ideer og meninger med ledelsen, og de er med til at bestemme retningen for skolen. Denne sunde udveksling af tanker og meninger øger og forbedrer kreativitet og engagement i lærerkollegiet. Vi er stolte af vores stærke samarbejdskultur, som tager udgangspunkt i konkrete situationer fra praksis, fx arbejdet med læringsmål i klasserummet. Ved systematisk at fokusere på, undersøge, observere og reflektere over konkrete situationer, kan ny viden frembringes, som er direkte anvendelig for lærerne i arbejdet med læringsmål.