Eksamen og årsprøver

I almen eksamensbekendtgørelsen og karakterbekendtgørelsen findes oplysninger om eksamen, herunder prøveformer, bedømmelse og klageregler. Læs mere her.

1) Konsekvenser af sygdom eller udeblivelse af andre uforudsete grunde
Hvis du erforhindret i at gennemføre eksamen på grund af sygdom eller andre grunde, skaldu STRAKS ringe til 39183919, og så snart du kan, få en lægeerklæring på din sygdom.Herefter vil rektor beslutte, hvad der skal ske. Normalt gennemføres eksamen såi sygeeksamensperioden (for sommereksamen i august måned og for vintereksamen ijuni måned). 

2) Anvendelse af hjælpemidler
Anvendelse af hjælpemidler til prøverne er forskellige fra prøve tilprøve. Skolen informerer før hver prøve om, hvilke hjælpemidler, der ertilladte. 

3) Hvornår en prøve er begyndt

En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller nåreksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven,opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende. Prøven afviklesinden for den i læreplanen fastsatte tidsramme. I en eventuel forberedelsestider indeholdt tid til udlevering af opgave og materiale. I eksaminationstidenved en prøve med mundtlig besvarelse er indeholdt tid til votering ogkarakterfastsættelse. 

‍4) Lydoptagelse

Eksaminanden kan efter orientering af eksaminator og censor foretagelydoptagelse af sin egen mundtlige prøve. 

5) Konsekvenser af at komme for sent eller udeblive               
En eksaminand der udebliver fra eller kommer for sent  til enprøve, har ikke krav på at aflægge prøven. Hvis rektor skønner, atudeblivelsen eller forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan eksaminanden fåtilbud om at aflægge prøve på et senere tidspunkt.           

6) Sprog 
Prøven kan aflægges på dansk, svensk eller norsk.            

7) Konsekvenser af at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp     
En eksaminand der under prøveforløbet overtræder eksamensreglerne,kan af institutionen bortvises fra prøven. Bortvisning fra en prøvemedfører, at eventuelle karakterer bortfalder.             

8) Klageprocedure og klagefrister                 
Klager over eksamen skal være begrundede og indgives    skriftligt senest to uger efter bedømmelsen af eksamen. Klagen kan vedrøre eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen. Man kan få mere information om procedurer for klager i Bekendtgørelsen af lov om Gymnasiale Uddannelser af 2017 kapitel 11.